Morecho: 基于 Bootstrap 框架制作双层三栏 Typecho 主题

开源地址: https://github.com/MuZhou233/Morecho-Typecho

详细文档: https://typecho.mosar.in/

下载地址: https://github.com/MuZhou233/Morecho-Typecho/releases

重命名文件夹为 Morecho

Morecho 主题基于 Bootstrap 框架制作,页面特点为双层三栏,默认配色为白+蓝,为 MarkDown 添加了一些易用的语法。

预览

演示demo: https://mosarin.tech/

文章可自由转载 , 注明原文链接https://www.uzz5.com/post/haq9.html即可 .
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>
文章目录
关闭
目 录